Forretningsbetingelser

Al udført arbejde anses som fakturerbart.

Fakturering foretages normalt efter hver udført opgave, uanset om kunden betragter sagen som afsluttet eller ej.

For aftalte behandlingsforløb faktureres der én gang pr. forløb.

Såfremt der ikke foreligger en skriftlig aftale med tilhørende abonnement på tilkalde garanti, er JR Skadedyr ikke forpligtet til at reagere på kundens anmodning inden for en bestemt tidsramme. Dog stræber vi altid efter at reagere så hurtigt som muligt og forsøger generelt at løse de indkomne opgaver inden for 48 timer.

Enhver aftale om servicebesøg er underlagt eventuelle forhindringer som sygdom, akutte kundesager og lignende. JR Skadedyr kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af aflyste servicebesøg eller udsættelser.

For servicebesøg på hverdage efter kl. 17 og indtil kl. 20 beregnes et tillæg på 50% ud over den normale timepris.
For assistance på hverdage fra kl. 20 og indtil kl. 8, samt i weekender, helligdage og almindelige fridage, beregnes et tillæg på 100% ud over den normale timepris.
Alle priser er eksklusive kørsel, miljøafgift og administrationsgebyr, med mindre andet er angivet.
De angivne priser er gældende på ordre datoen eller som beskrevet i tidligere udstedte tilbud.
JR Skadedyr forbeholder sig ret til at justere priserne uden forudgående varsel som følge af ændringer i indkøbspriser, valutakurser, afgifter eller andre interne eller eksterne forhold.

I tilfælde af aflysning af et servicebesøg på samme dag som aftalen lyder, forbeholder JR Skadedyr sig ret til at opkræve et afbestillingsgebyr til dækning af omkostninger ved forgæves kørsel og/eller anvendt arbejdstid til forberedelse af opgaven.

Eventuelle indsigelser mod de vilkår og specifikationer, der er anført på en faktura, skal fremsættes inden for 3 arbejdsdage efter modtagelsen af fakturaen. Reklamationer vedrørende udført arbejde skal indgives senest 3 arbejdsdage efter arbejdets afslutning.

Sikringsaftaler er uopsigelige i hele den aftalte sikringsperiode.

Ikke desto mindre forbeholder JR Skadedyr sig retten til at opsige samarbejdet med kunden i følgende situationer:

 • Kunden undlader at betale det aftalte beløb rettidigt.
 • Kunden standser aftalte betalinger.
 • Kunden indleder en konkurs procedure eller går i likvidation.
 • Kunden udviser adfærd, der indikerer et problematisk behandlingsforløb.

JR Skadedyr yder garanti på udførte opgaver i forhold til kemisk behandling mod følgende skadedyr:

 • Mus og rotter: 7 dage
 • Muldvarpe og mosegrise: 10 dage
 • Hvepse og gedehamse: 14 dage
 • Myrer: 30 dage
 • Borebiller: 10 år
 • Øvrige insekter: 25 dage
 • Husmår: Ingen garanti

Garantien bortfalder under følgende omstændigheder:

 • Utilstrækkelig eller uegnet vedligeholdelse, herunder manglende rengøring eller anvendelse af uegnede rengøringsmidler, udsættelse for fugt eller ekstreme temperaturer.
 • Fjernelse eller ændring af udstyr, som er installeret af JR Skadedyr i forbindelse med en sikringsaftale.
 • Hvis udstyr, som er installeret af JR Skadedyr, ødelægges af kunden.
 • Ved sprøjtebehandling mod insekter er det kundens ansvar at sikre, at vægge, paneler, skabe, borde, senge og andre områder, der skal behandles, er tømt og rengjort for snavs, støv, nikotin og lignende. Dette er for at undgå, at eventuelle overskydende væske samler snavs, partikler eller lignende.
 • JR Skadedyr kan ikke holdes ansvarlig for render eller lignende, der skyldes snavs, nikotin og lignende på vægge, paneler og fodlister og lignende.
 • Der kan heller ikke søges dækning for skader efter sprøjtebehandling, medmindre kunden har taget de nødvendige forholdsregler, såsom afdækning eller fjernelse af inventar, der kan beskadiges inden behandlingen.
 • JR Skadedyr kan ikke gøres ansvarlig for lugtgener, der måtte opstå som følge af behandlingen.
 • Fjernelse af pulver præparater samt eventuelle afdækninger og fjernelse af reder for hvepse eller lignende skal håndteres af kunden gennem almindelig dagrenovation.
  JR Skadedyr kan yde rådgivning og vejledning vedrørende dette.

Fakturaer fremsendes via e-mail.

Betalingsbetingelser:

 • Som privat førstegangskunde skal betaling altid ske kontant eller via MobilePay efter afsluttet behandling.
 • Virksomheder med CVR-nummer har en betalingsfrist på 8 dage netto.
 • Kunder med serviceaftaler har en betalingsfrist på 8 dage netto.
 • Betaling med frigørende virkning skal foretages via bankoverførsel i henhold til de angivelser, der fremgår af fakturaen.
Scroll to Top